Všeobecné podmínky pronájmu lodí

podle ustanovení zákona č. 159/99 Sb.

I. Úvodní ustanovení
1. Vzájemný vztah a poměr mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí ustanoveními občanského zákoníku, které jsou specifikované těmito „Všeobecnými podmínkami“. momentem odeslání rezervačního formuláře z elektronické adresy nájemce (identifikovatelné podle IP adresy) na adresu pronajímatele (mail@pronajem.one) a současně úhradou zálohy pronajímateli poštovní poukázkou nebo na jeho účet. Konkretizace smlouvy je dále upřesněna elektronickými pokladními doklady, stvrzujícími jednotlivé platby za konkrétní pronájem.
2. Pronajímatel se při poskytování svých služeb dle své nabídky řídí platným právním řádem ČR.
3. Poskytovanou službou se rozumí pronájem plavidla.

II. Nájemci
1. Pronajímatel poskytuje objednané a řádně zaplacené služby dle své nabídky všem nájemcům.
2. Nájemce si může pronajmout pouze takové plavidlo, které je oprávněn vést na základě jím získaným školením u pronajímatele.
3. Nájemce musí být stár 18 let.

III. Vznik smluvních vztahů
1. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká a nabývá účinnosti momentem odeslání rezervačního formuláře z elektronické adresy nájemce (identifikovatelné podle IP adresy) na adresu pronajímatele (mail@pronajem.one) a současně úhradou zálohy pronajímateli poštovní poukázkou nebo na jeho účet číslo účtu 2900973755/2010, Fio banka, a.s.; IBAN: CZ1420100000002900973755; SWIFT: FIOBCZPPXXX.
2. Složením zálohy nájemce stvrzuje, že je mu znám plný obsah smlouvy o pronájmu a souhlasí s ní, že se seznámil se všemi informacemi zveřejněných na http://pujcovnalodi.net/informace-k-plavbe/ a že všechny smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.
3. Zasláním voucheru se pronajímatel zavazuje zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

IV. Cena pronájmu a jeho úhrada
1. Pronajímatel má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a nájemce je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím.
2. Nájemce je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit do termínu uvedeném v rezervačním formuláři zálohu ve výši 2 000,-CZK; splacením zálohy získává nájemce rezervaci na požadovaný počet dní nájmu lodě. Doplatek do plné ceny pronájmu je třeba uhradit nejpozději 30 dní před započetím nájmu.
3. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší 30 dnů před zahájením pobytu je pronajímatel povinen uhradit 100% předem stanovené ceny již při vzniku smluvního vztahu.
4. V případě, že platby nebudou provedeny jak je uvedeno, nepřebírá pronajímatel garanci za poskytnutí objednaných služeb a má právo služby nabídnout jinému subjektu a od uzavřené smlouvy jednostranně odstoupit (§ 852g obč.zák.). V tomto případě budou nájemci vráceny provedené platby, snížené o storno poplatky dle bodu VII/2 těchto Všeobecných podmínek.
5. Pokud v době od uzavření smlouvy do dne dojednaného pronájmu dojde k jakýmkoliv změnám, které se projeví ve výši ceny je pronajímatel povinen toto neprodleně nájemci oznámit. Pokud se jedná o zvýšení ceny o více jak 10% má nájemce právo od dříve uzavřené smlouvy o pronájmu písemně odstoupit, aniž by mu vznikla povinnost úhrady stornovacích poplatků. Neučiní-li tak v době uvedené na oznámení doručenému pronajímatelem, má pronajímatel za to, že nájemce s navýšením ceny souhlasí a nájemce je povinen zvýšenou cenu pronájmu uhradit resp. doplatit dle ustanovení bodu IV/2 těchto Všeobecných podmínek.
6. Cena pronájmu zahrnuje všechny služby, které jsou pro každý pronájem uvedeny především v nabídce pronajímatele a jsou vypsány na smlouvě o pronájmu. Pokud z naléhavých a nepředvídaných důvodů nebude moci pronajímatel poskytnout služby v uvedené ceně, bude pronajímatel postupovat takto:
a) zajistí náhradní program a služby srovnatelné s původním rozpisem nebo
b) upraví cenu pronájmu nebo
c) vrátí poměrnou část už zaplacené ceny pronájmu

V. Práva a povinnosti nájemce
1. Nájemce má právo:
a) požadovat poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
b) vyžadovat od pronajímatele informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají smluvně sjednaných služeb,
c) být seznámen s případnými změnami v rozsahu služeb a ceně pronájmu,
d) kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy dle článku VII těchto Všeobecných podmínek
2. Nájemce se zavazuje:
a) uhradit pronajímateli sjednanou cenu dle podmínek uvedených v článku IV těchto Všeobecných podmínek,
b) poskytnout pronajímateli nezbytnou součinnost, která je potřebná k zajištění služeb,
c) řídit se informačními materiály, které upřesňují konkrétní podmínky pronájmů a ústními pokyny při úvodním zaškolení pronajímatelem.
d) během pobytu dbát pokynů provozovatele a jimi se řídit; informace od provozovatele jsou nadřazeny všem ostatním
e) v případě odstoupení od smlouvy oznámit své odstoupení přímo pronajímateli buď zasláním písemného nebo elektronického oznámení s uvedením základních údajů důležitých pro identifikaci smlouvy, od které odstupuje (osobní data zákazníka, číslo smlouvy apod.), nebo sepsáním a podepsáním záznamu o odstoupení od smlouvy osobně s pronajímatelem.

VI. Práva a povinnosti pronajímatele
1. Pronajímatel je povinen pravdivě a řádně informovat nájemce o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou nájemci známy.
2. Pronajímatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (zejména změna plavebních podmínek) či z dalších závažných důvodů hodných zvláštního zřetele (závažné poškození lodě), které pronajímateli brání v poskytnutí služeb dle smlouvy a stanovených podmínek:
a) zrušit pronájem
b) přesunout termín nebo změnit čas a místo nalodění
c) změnit cenu – v tomto případě má nájemce právo odstoupit od smlouvy, pokud je původní cena navýšena o více než 10% oproti ceně původní.
d) omezit plavební trasu (v případě zvýšeného stavu na řece Moravě nad povolenou hranici omezit plavbu na úsek mezi PK Staré Město a PK Spytihněv, v případě zvýšení hladiny v přístavu Staré Město plavbu zastavit)
3. Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé odcizením nebo ztrátou zavazadel a osobních věcí během pobytu.
4. Pronajímatel nenese odpovědnost za ztrátu plavebního času vlivem počasí a stavem vodní cesty.
5. Pronajímatel či jeho zástupce má právo v případě porušení právních předpisů ČR nebo závažného narušování programu najemcem s ním ukončit smluvní vztah, přičemž tento ztrácí jakýkoliv nárok na další služby stejně tak jako na náhradu nevyužitých služeb.

VII. Stornovací poplatky a odstoupení od smlouvy
1. Nájemce má kdykoliv právo odstoupit od smlouvy o účasti na pronájmu lodě osobně či písemným oznámením pronajímateli. Ke zrušení smlouvy dochází okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení.
2. Při odstoupení od smlouvy je nájemce povinen a bere na vědomí, že uhradí pronajímateli stornovací poplatky ve výši, jak je níže uvedeno:
– 10% z celkové ceny sjednaných služeb, pokud dojde ke zrušení smlouvy dříve než 30 kalendářních dnů před datem počátku pronájmu
– 30% z celkové ceny sjednaných služeb, pokud dojde ke zrušení smlouvy mezi 29. – 15. dnem včetně před datem počátku pronájmu
– 60% z celkové ceny sjednaných služeb, pokud dojde ke zrušení smlouvy mezi 14 – 7. dnem včetně před datem počátku pronájmu
– 80% z celkové ceny sjednaných služeb, pokud dojde ke zrušení smlouvy mezi 6 – 4. dnem včetně před datem počátku pronájmu
-100% z celkové ceny sjednaných služeb, pokud dojde ke zrušení smlouvy mezi 3 a dnem počátku pronájmu
3. Stornovací poplatky odečte pronajímatel zápočtově ze složených plateb.
4. Vratka za stornovaný dojednaný nájem bude po výpočtu stornovacího poplatku vyplacena nájemci do 15 kalendářních dnů od oznámení storna dojednaného nájmu nájemcem podle výše uvedených odstavců 1.,2.,3.

VIII. Reklamační řád
V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká nájemci právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí nájemce uplatnit včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se stěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Případnou reklamaci po ukončení dojednaného nájmu musí nájemce uplatnit osobně u pronajímatele. Reklamace musí být provedena písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od skončení dojednaného nájmu. Po uplynutí této lhůty může nájemce uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měla být dojednaná doba nájmu ukončena podle smlouvy o pronájmu, jinak právo zaniká.
Pronájemce neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si nájemce objedná na místě u jiné organizace.

IX. Zvláštní ustanovení
Pronajímatel zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem za účelem uzavření nájemní smlouvy podle článku III. K tomuto účelu jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu jsou zpřístupněny pouze pověřenému zpracovateli pronajímatele. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření smlouvy.
Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je pronajímatel povinen dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.

IX. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 01.11.2017 a vztahují se na pronájmy lodí od Lodě-hausbóty z.s. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy.